Rajpal Yadav’s Funny Scene With Policeman

Watch a funny scene of Rajpal Yadav from TV series “Mungeri Ke Bhai Naurangilal”.